Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Rozdział I

Podstawa prawna działalności

§ 1

Dom Pomocy Społecznej jest placówką pomocy stacjonarnej zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym, działająca na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz.U. 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759),
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
3) Ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 185, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
4) Uchwały Nr 201/XXX/2001 z dnia 29 października 2001 r. Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, zmienionej uchwałami nr 255/XXXVII/2002 z dnia 27 marca 2002 r, Nr 151/XXI/2004 z dnia 7 lipca 2004r, Nr 187/XXVII/2004 z dnia 15 grudnia 2004r,
5) Innych przepisów prawa określających funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
6) Niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie, zwany dalej DPS, jest jednostką budżetową Powiatu Bełchatowskiego.

§ 3

Siedzibą DPS jest miasto Bełchatów.

§ 4

Ilekroć w dalszych postanowieniach regulaminu jest mowa o:
1) „DPS” lub „Domu” – rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie;
2) „Dyrektorze” – rozumie się przez to Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie;
3) „Staroście” – rozumie się przez to Starostę Powiatu Bełchatowskiego.
4) „Mieszkańcu” lub „Osobie” – rozumie się przez to osobę zamieszkującą w DPS

§ 5

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Bełchatowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

§ 6

1. Dom jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 90 osób, zaś po 31 grudnia 2006r. dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki.
2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
4. Dom realizuje zadania i świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział III

Gospodarka finansowa DPS

§ 7

DPS jest jednostką budżetową należącą do sektora finansów publicznych. Działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.


Rozdział IV

Zasady kierowania Domem

§ 8

1. Domem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Bełchatowie.
3. Starosta Bełchatowski jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora.

§ 9

W razie niemożności pełnienia przez Dyrektora obowiązków służbowych zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w szczególnych sytuacjach inna osoba upoważniona przez Dyrektora.

Rozdział V

Struktura organizacyjna DPS

§ 10

Dyrektor kieruje pracą DPS przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników działów.

§ 11

1. Dom składa się z działów:
1) Działu Księgowości
2) Działu Terapeutyczno-Opiekuńczy
3) Działu Żywienia
4) Zespołu Obsługi Technicznej
oraz samodzielnego stanowiska pracy:
1) Stanowisko ds. Kadr i Bhp

2. W zakresie prowadzonych spraw Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy dzieli się na wewnętrzne komórki organizacyjne - zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, składające się w szczególności z: pracowników Domu, członków rodzin, wolontariuszy, stażystów, zgodnie z przepisami prawa i regulaminem wewnętrznym pracy działu terapeutyczno-opiekuńczego, zatwierdzonym przez Dyrektora DPS.

3. Strukturę organizacyjną określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 12

1. Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kierują:
1) Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy,
2) Działem Terapeutyczno-Opiekuńczym kieruje Kierownik Działu,
3) Działem Żywienia kieruje Szef Kuchni,

2. Osoby kierujące zapewniają właściwe funkcjonowanie kierowanych komórek organizacyjnych poprzez prawidłową organizację, nadzór i koordynację poszczególnych stanowisk pracy zapewniając zgodne z prawem wykonywanie przypisywanych komórkom organizacyjnym zadań .

3. Dyrektor może powoływać koordynatorów, w celu koordynacji działań podejmowanych na rzecz mieszkańców przez zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

§ 13

1.Wewnętrzną strukturę poszczególnych Działów określa Dyrektor Domu.
2. Praca pracowników etatowych może być wspierana pracą wolontariuszy, stażystów, praktykantów.

Rozdział VI

Podział zadań

§ 14

Dyrektor Domu nadzoruje bezpośrednio pracę:
1) Zastępcy Dyrektora
2) Głównego Księgowego
3) Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr i Bhp.

§ 15

1. Zastępca Dyrektora nadzoruje i koordynuje działania:
1) Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego,
2) Działu Żywienia oraz
3) Zespołu Obsługi Technicznej.
- zapewniając kompleksową realizację zadań.
2. Główny Księgowy nadzoruje pracę Działu Księgowości, zapewniając kompleksową realizację zadań.

§ 16

Do obowiązków Dyrektora należy zapewnienie kompleksowej realizacji zadań Domu, a w szczególności :
1) reprezentowanie Domu na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą działalnością Domu, w tym zarządzanie jego mieniem,
3) wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników,
4) zawieranie umów cywilnoprawnych z podmiotami współpracującymi z Domem,
5) załatwianie skarg i wniosków,
6) merytoryczny nadzór nad realizowanymi zadaniami.

§ 17

Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz Kierownicy Działów inicjują, planują, organizują i kontrolują pracę podległych komórek organizacyjnych, a zwłaszcza zapewniają:
1) terminowość i rzetelność realizacji przypisanych zadań,
2) dyscyplinę pracy poprzez nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminów, instrukcji, zarządzeń, przepisów bhp, tajemnicy służbowej, zabezpieczenia danych osobowych,
3) współdziałanie nadzorowanego przez siebie Działu z innymi Działami Domu,
4) współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzonych spraw,
5) organizację pracy w Działach poprzez określenie projektów indywidualnych zakresów czynności,
6) właściwe przygotowanie projektów pism, opracowań i innych materiałów z zakresu prowadzonych spraw.

§ 18

1. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego oraz Szef Kuchni odpowiadają za czynności wykonywane w nadzorowanych Działach zgodnie z niniejszym regulaminem organizacyjnym i indywidualnym zakresem czynności.
2. Wszyscy pracownicy Domu sprawują swoje funkcje oraz wykonują zadania w oparciu o zakresy czynności określające ich obowiązki i odpowiedzialność.

Rozdział VII

Podstawowe zakresy działań
poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 19

Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy – przy znakowaniu pism używa symbolu DTO
1. Pracą Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego kieruje Kierownik Działu, który odpowiada za czynności tego Działu.
2. W skład Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego wchodzą pracownicy:
1) Pracownicy socjalni
2) Terapeuci zajęciowi
3) Fizjoterapeuta
4) Pracownik Kulturalno-oświatowy
5) Psycholog
6) Pielęgniarki
7) Opiekunowie
8) Pokojowe
3. Do zadań Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego należy:
1) sprawowanie całościowego, ciągłego i kompleksowego pielęgnowania mieszkańców oraz współpraca z mieszkańcem, lekarzem, członkami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie planowania pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji,
2) nawiązanie kontaktu z mieszkańcem DPS oraz tworzenie warunków niezbędnych do zaspokajania indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, wspomagających, psychologicznych i społecznych,
3) prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe, artystyczne, rehabilitacyjne,
4) planowanie i realizacja indywidualnych planów wspierania mieszkańca dostosowanych do potrzeb, zainteresowań, wieku, płci oraz zaleceń lekarskich,
5) podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza i prowadzenie gospodarki lekami,
6) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach,
7) prowadzenie działalności konsultacyjno-edukacyjnej o charakterze profilaktycznym oraz szerzenie oświaty zdrowotnej
8) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców,
9) organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych,
10) załatwianie wszelkich spraw urzędowych dotyczących mieszkańców DPS,
11) budowanie właściwej relacji między mieszkańcami i personelem Domu,
12) zapewnienie mieszkańcom Domu stałej łączności z pracownikami pierwszego kontaktu,
13) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami mieszkańców, instytucjami i organizacjami pomocowymi, sądami, ZUS, stowarzyszeniami, fundacjami, sponsorami,
14) zapewnienie mieszkańcom Domu warunków do swobodnego praktykowania własnej religii,
15) nadzór nad mieniem mieszkańców i DPS,
16) zapewnienie właściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń DPS oraz terenu wokół budynku DPS.

§ 20

Dział Księgowości – przy znakowaniu pism używa symbolu DK
1. Pracą Działu Księgowości kieruje Główny Księgowy, który odpowiada za czynności tego działu. 2. W skład działu księgowości wchodzą następujące stanowiska:
1) Księgowe
2) Kasjer
3. Do zadań Działu Księgowości należy:
1) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
2) bieżące, prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
a. przygotowywanie i wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych dla pracowników z tytułu wykonywania pracy,
b. terminowe regulowanie bieżących zobowiązań DPS,
c. egzekucja wierzytelności,
d. sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań finansowych,
e. przygotowywanie analiz i planów wydatków,
f. kontrola przedkładanych dokumentów, zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej,
g. prowadzenie Kasy oraz dokonywanie wypłat gotówki,
3) nadzór nad prawidłowym transportem, przechowywaniem gotówki, dokumentów finansowych oraz nad właściwym ich zabezpieczeniem,
4) opracowywanie projektów instrukcji, regulaminów z zakresu prowadzonych spraw,
5) przekazywanie akt finansowo-księgowych do archiwum.

§ 21

Dział Żywienia – symbol organizacyjny ZK
1. Pracą Działu Żywienia kieruje Szef Kuchni, który odpowiada za czynności tego Działu.
2. W skład Działu Żywienia wchodzą następujące stanowiska:
1) Kucharze
2) Pomoce kuchenne
3) Dietetyk
3. Do zadań Działu Żywienia należy:
1) prowadzenie kuchni i zapewnienie żywienia odpowiadającego normom i zasadom żywienia,
2) przygotowywanie i wydawanie posiłków,
3) opracowywanie jadłospisów z uwzględnieniem zaleceń lekarza i podziałem na poszczególne rodzaje diet,
4) zamawianie sprzętu i surowców niezbędnych do bieżącej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) zapewnienie czystości oraz właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na terenie pomieszczeń kuchni, stołówki, magazynów,
6) ścisłe przestrzeganie norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.

§ 22

Zespół Obsługi Technicznej – symbol organizacyjny ZOT
1. Zespół podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora
2. W skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Magazynier
2) Kierowca-zaopatrzeniowiec
3) Portierzy

3. Do zadań Zespołu należy:
1) prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej DPS wraz z udokumentowaniem operacji magazynowych,
2) zapewnienie transportu i zaopatrzenia DPS,
3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu pod względem technicznym,
4) prowadzenie okresowych przeglądów obiektu oraz dokonywanie bieżących napraw, remontów i konserwacji pomieszczeń i sprzętu,
5) prowadzenie kart drogowych oraz właściwe zabezpieczenie samochodu służbowego
6) prawidłowe funkcjonowanie prac gospodarczych, ogrodniczych, porządkowych i zapewnienie całodobowej ochrony obiektu,
7) ustalenie potrzeb w zakresie zakupu wyposażenia materiałów (środków czystości, żywności, artykułów biurowych) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DPS oraz ich realizacja, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
8) przygotowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami wyłonionymi zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
9) sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją budynku, pomieszczeń, instalacji oraz sprzętu,
10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, cechowanie mienia i sprawowanie kontroli nad jego zabezpieczeniem.

§ 23

Pracownik zatrudniony na Stanowisku ds. Kadr i Bhp przy znakowaniu pism używa symbolu: DP
Do zadań Pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Kadr i Bhp należy:
1) prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych i innej dokumentacji związanej ze przebiegiem stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, uposażeniem, zamianą stanowisk pracy, nagradzaniem i karaniem pracowników itp.
3) kontrola porządku i dyscypliny pracy,
4) opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp, oraz formułowanie i kierowanie wniosków do Dyrektora w sprawach :
a) poprawy warunków w zakresie bhp,
b) poprawy stanu bezpieczeństwa,
c) naruszania zasad bhp,
6) organizowanie okresowych szkoleń z zakresu obowiązujących przepisów bhp,
7) prowadzenie postępowania wynikającego z ustawy o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych i prowadzenie stosownej dokumentacji,
8) opracowywanie projektów instrukcji, regulaminów z zakresu prowadzonych spraw,
9) współpraca z organami PIS i PIP, służbą zdrowia w zakresie poprawy warunków pracy,
10) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
11) ubezpieczanie mienia jednostki,
12) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sekretariatu, w tym: przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie książek korespondencyjnych i nadawczych.

Rozdział VIII

Tryb wykonywania kontroli

§ 24

1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonania zadań przez poszczególne Działy i komórki organizacyjne.
2. Kontrola ma na celu, w szczególności:
1) zbadanie i przedstawienie Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, Staroście – bieżącej, obiektywnej informacji dotyczącej działalności DPS,
2) ujawnianie niewłaściwej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawstwa mienia itp.
3) zbadanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,
4) ustalanie przyczyn, skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazanie sposobów umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
5) analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych,
6) przeprowadzanie rekontroli oraz wykorzystania materiałów pokontrolnych do doskonalenia działalności.

§ 25

Zasady przeprowadzania kontroli DPS szczegółowo reguluje regulamin kontroli.

Rozdział IX

Organizacja przyjmowania,
rozpatrywania i załatwiania skarg

§ 26

1. Dyrektor przyjmuje mieszkańców i interesantów w godzinach pracy.
2. Informacji udziela się ustnie. W uzasadnionych przypadkach informacja może być udzielona na piśmie, gdy wynika to z przepisów szczegółowych.
3. Informacji udziela się telefonicznie, za wyjątkiem informacji dotyczących spraw indywidualnych mieszkańców.

Rozdział X

Zasady podpisywania pism

§ 27

1. Dyrektor podpisuje osobiście:
1) dokumenty dotyczące realizacji zadań DPS,
2) odpowiedzi na skargi,
3) inne pisma mieszczące się w zakresie reprezentowania DPS na zewnątrz, wymagające spełnienia zasady równorzędności.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora w/w dokumenty podpisuje Zastępca Dyrektora lub inna osoba, zgodnie z pisemnym upoważnieniem.
3. Każde pismo związane z finansami musi być również podpisane przez Głównego Księgowego
4. Kierownicy podpisują pisma wewnętrzne dotyczące pracy podległego działu i powierzonego zakresu czynności i odpowiedzialności.
5. Dyrektor może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji w sprawach przez nich prowadzonych.
6. Dokumenty dotyczące gospodarki finansowej, ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 28

1. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.
2. Warunki wynagradzania pracowników DPS określa Regulamin wynagradzania.
3. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w DPS określa Instrukcja Kancelaryjna DPS.
4. Zasady rozliczeń finansowych i kasowych określają:
1) instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,
2) instrukcja kasowa,
3) instrukcja inwentaryzacyjna,
4) zakładowy plan kont,
5) instrukcja magazynowa,
6) inne instrukcje wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 29

W celu realizacji zadań, DPS współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi.

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie.